علوم قرآنی


در این كتاب، مباحث علوم قرآنی، در نه فصل، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در مقدمه ای مفصل، به علوم قرآنی، پیشینه علوم قرآنی و معرفی كتاب التمهید فی علوم القرآن پرداخته و اشاره شده است:«كتاب حاضر، در حقیقت، خلاصه و بازنویسی از شش جلد كتاب «التمهید فی علوم القرآن» و نیز كتاب «صیانة القرآن من التحریف» است و در ادامه، هدف از این تلخیص و ترجمه را چنین ابراز داشته است:«این بازنویسی به گونه ای انجام گرفته كه متناسب با سطح عمومی در حوزه و مقطع كارشناسی دانشگاه باشد».

پدیده وحی، نزول قرآن، جمع و تألیف قرآن، قراء و قرائات سبع، نسخ درقرآن ، محكم ومتشابه، وجوه و نظائر در قرآن، اعجاز قرآن و دفع شبهه تحریف، عناوین عمده و اصلی فصول این كتاب را تشكیل می‌دهند.

در هر فصل، مباحث، به صوت كامل و تمام مطرح و به منابع مختلف ارجاع داده شده است. در خاتمه كتاب، فهرست اعلام ومنابع و ماخذ نیز آمده است.

مشاهده ی متن کتاب در سایت noorlib.ir