کتاب ها

زیر مجموعه ها

کتاب «معرفت قرآنی یادنگار آیت الله محمدهادی معرفت (ره)» در پنج جلد، زیر نظر گروه قرآن پژوهی به کوشش علی نصیری، توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ی اسلامی در پنج جلد به چاپ رسیده است.

                                                             بیش تر


 

نویسنده: دکتر سعید فخاری

                                بیش تر