همایش ملی بررسی آرای تفسیری علامه محمد هادی معرفت برگزار می شود